Politica de confidențialitate

Prelucrare date cu caracter personal

Protejarea informațiilor pe care ni le furnizați sau ne sunt furnizate pentru sau despre dumneavoastră o considerăm ca fiind foarte importantă pentru noi și dorim să vă asigurăm că o punem în aplicare cu prioritate în cadrul tuturor activităților întreprinse care presupun procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (denumite în continuare, prescurtat, DCP).

În rândurile de mai jos vă transmitem o serie de lucruri pe care considerăm că trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim.

Respectând prevederile legale naționale și europene, anume Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora cât și normele de aplicare a acestu- ia în legislația națională, Legea 190/2018, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Politica de Confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal pentru scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, a procedurilor și proceselor de lucru interne apro- bate de către factorii de decizie din cadrul organizațiilor colaborare în cadrul grupului din care face parte și societatea iSense Solutions s.r.l. (denumit în continuare, iSense).

Detaliile de contact ale iSense Solutions

Detaliile de contact ale iSense Solutions care pot fi regăsite în formă detaliată în prezentului document, considerată operator de date conform prevederilor legale în materie de protecție a datelor cu caracter personal și care este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din surse suplimentare documentate:

adresă corespondență: Sector 1, str. Buzesti nr. 75-77, et. 11, București detalii contact: +4 0770250585 / contact@isensesolutions.ro

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare în ceea ce privește prelucrarea datelor dum- neavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați și vă recomandăm să folosiți detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor pe care l-am desemnat în cadrul iSense, dispuse mai jos:

prin e-mail: dpo@isensesolutions.ro
adresă corespondență: Sector 1, str. Buzesti nr. 75-77, et. 11, București

Datele de identificare ale operatorului de date, societatea iSense Solutions s.r.l. iSense Solutions s.r.l., având cod unic de înregistrare fiscală RO 32647626 și nr. înregistrare la O.R. C. J40/217/2014, având sediul București, Bulevardul BASARABIA, Nr. 5, cam.1, Ap. 1, Sectorul 2 și punct de lucru în Sector 1, str. Buzesti nr. 75-77, et. 11, București.

Totodată, respectând prevederile legale naționale și europene, anume Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora cât și normele de aplicare ale acestuia în legislația națională, Legea 190/2018, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Politica de Confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal pentru scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, a procedurilor și proceselor de lucru interne aprobate de către factorii de decizie din iSense sau a împuterniciților acesteia.

Politica de Confidențialitate poate fi citită online, prin accesarea paginii de Internet www.iSenseSolutions.ro sau, la cererea dumneavoastră către responsabilul cu protecția datelor din cadrul grupului iSense, o vom transmite spre consultare, pe e-mail sau, în format tipărit, la adresa de corespondență a iSense.

Dorim să vă anunțăm de faptul că prevedere prezentei note de informare cât și ale Politicii de confi- dențialitate în baza căreia este întocmită prezenta informare se pot modifica în orice moment, iar actu- alizările și modificările Politici de Confidențialitate sunt valabile imediat după notificare și/sau publi- care, pe care o vom realiza prin afișare pe website-ul www.iSenseSolutions.ro și/sau notificare pe adresa dumneavoastră de e-mail.

Prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizați sau care ne sunt furnizate pentru sau despre dumneavoastră – informații denumite în continuare ”Date cu caracter personal” (prescurtat DCP):

 • nume, prenume, adresă e-mail (denumite în continuare ”Date personale privind identifi- carea”);
 • adresa IP de la care se accesează componentele sistemului informatic utilizat în cadrul comu- nicării

  prin trimiterea de mesaje comerciale (pentru claritate, formularul de obținere a con- simțământului sau accesarea mesajului electronic), identificatorii de deschidere și accesare a unui link din cadrul unui mesaj electronic (e-mail), identificatorii de deschidere a unui mesaj electronic transmis, browser-ul și sistemul de operare folosit în vederea deschiderii mesajului electronic transmis (denumite în continuare ”Date personale privind utilizarea sistemului informatic”);

Întrucât prelucrarea DCP care vă aparțin ne permite să vă punem la dispoziție informațiile solicitate, să punem în aplicare obligațiile pe care ni le asumăm față de dumneavoastră, de a ne îmbunătățim pro- dusele sau serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu dumneavoastră, dorim să vă informăm despre modalitățile prin care colectăm respectivele DCP, iar în lista de mai jos încercăm să exemplificăm o parte dintre modalitățile prin care le colectăm, dar, în unele cazuri speciale, vom putea apela și la alte modalități decât cele menționate în lista de mai jos:

• direct de la dumneavoastră (transmise prin e-mail, transpuse într-un contract, acordate în cadrul unei aplicații web/în cadrul website-urilor aferente proiectului colaborării pe care îl aveți cu iSense, SMS, rețele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare agreate);

• de la parteneri terți care ne comunică date în vederea prestării serviciilor la un nivel de calitate pe care ni-l dorim (de exemplu dar a nu ne limita la furnizorii de servicii de marketing) sau în vederea îmbunătățirii interacțiunii conform cerințelor dumneavoastră (de exemplu dar a nu ne limita la

furnizori de servicii de telemarketing); în cazul în care recepționăm asemenea informații, ne vom îndeplinii obligația legală de a vă informa în 30 zile de respectivul demers.

În plus, sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil (pe care ÎL PUTEȚI RETRAGE ÎN ORICE MOMENT, fără un cost pentru dumneavoastră, printr-o simplă cerere adresată echipei iSense, în special responsabilului cu protecția datelor desemnat în cadrul iSense), am putea prelucra, de asemenea, DCP care vă aparțin și pentru:

1. să vă transmitem informații comerciale cu privire la alte proiecte pe care echipa iSense le derulează și care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;

În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în funcție de scopul pentru care sunt prelucrate cât și temeiul legal luat în consid- erare în cadrul procesului de prelucrare.. Această perioadă poate fi extinsă în cazul în care suntem obligați din punct de vedere al respectării legislației în vigoare la momentul respectiv sau prin con- simțământul dumneavoastră.

După expirarea acestei perioade, în cazul în care nu avem consimțământul dumneavoastră pentru a prelungi perioada de retenție a datelor dumneavoastră, acestea vor fi trasnformate în date statistice prin anonimizare sau, după caz, vor fi șterse în siguranță.

page3image41725728 page3image41725936page3image41726144 page3image41726560

Scop / categoria prelucrării DCP

DCP Perioada stocării

page3image41726976 page3image41727184page3image41727392 page3image41727600page3image41727808 page3image41728224

Gestionarea relației cu dumneavoastră în 1 vederea transmiterii de mesaje comerciale

pentru care v-ați înregistrat consimțământul.

Pe durata derulării/existenței con- simțământului pe care l-ați fost înregistrat.

page3image41728640 page3image41728848 page3image41729056page3image41729264 page3image41729472page3image41729680 page3image41864656 page3image41862992

Pentru a vă puteam pune la dispoziti̦ e informatiile pe care le-ati solicitat.

Pe durata derularii/existentei consimtamantului pe care l-ati inregistrat

page3image41863616 page3image41863408page3image41861952 page3image41861328

Temeiul legal pentru fiecare dintre scopurile pentru care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt dispuse în tabelul de mai jos:

page3image41864448 page3image41861120page3image41863200 page3image41862576page3image41862160

Scop / categoria prelucrării DCP

Temeiul legal

page3image40960000 page3image40960208page3image40960416 page3image40960624

Datele cu Caracter Personal prelucrate în mod legal de către reprezentanții și/sau împuterniciții iSense, în contextul furnizării produselor și/sau a prestării serviciilor contractate, dar și în ceea ce privește pro- cesele de comunicare, inclusiv în mediul online sau a răspunsului oferit în cadrul solicitării unei oferte, completarea formularelor online, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea la Newsletter sau furnizate de aceş- tia în alt mod prin utilizarea website-ului sau în cadrul relației cu iSense, pot fi prelucrate direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în baza următoarelor scopuri şi temeiuri:

ÎN CALITATE DE COLABORATOR/PARTICIPANT în cadrul activităților la care sunteți invitat(ă) și ați acc- etat să luați parte, derulate de iSense în mod direct sau prin împuternicit, vom putea procesa datele dumneavoastră în umătoarele modalități:

A. În vederea transmiterii de comunicări comerciale pentru următoarele scop- uri.

Temeiul prelucrării: consimțământul avizat al persoanei vizate.
B. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale iSense, urmărim scopuri precum:

• constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale iSense în in- stanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;

 • Pentru a vă puteam pune la dispoziție informații pe care le-ați solicitat;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice;
 • audit intern;
 • în încercarea noastră sau a partenerilor sau a furnizorilor noștri de a ne asigura că vă putem sau vă

  pot contacta în mod facil și profesionist;

 • pentru a vă puteam pune la dispoziție informații pe care le-ați solicitat;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

Putem să oferim acces limitat și documentat la datele dumneavoastră cu caracter personal partenerii iSense selectați în mod riguros în scopul de a duce la îndeplinire sarcinile asumate, cât și de a ne îm- bunătăți serviciile sau produsele oferite. Indiferent de tipul parteneriatului pe care îl avem cu oricare asemenea entitate, înainte de a le permite accesul, ne asigurăm că avem semnat cu aceștia contracte care să îi oblige și pe aceștia să aibă implementate măsuri adecvate de securitate în vederea protecției datelor cu caracter personal pe care ni le încredințați sau pe care ajungem să le prelucrăm în numele sau pentru dumneavoastră.

Permitem accesul și/sau transmitem date cu caracter personal către diverși destinatari angrenați în cadrul derulării proiectului de comunicare la care sunteți invitat(ă) și ați acceptat să luați parte, inclusiv organizațiilor pe care le contractăm și care oferă servicii în numele și pentru iSense (de ex.

compania de suport IT care asigură mentenanța componentelor sistemului informatic care ne permite derularea activității în mediul online, prin canale electronice sau societatea care a solicitat derularea activității în rolul acesteia de beneficiar al serviciilor iSense sau compania de servicii de securitate căreia îi este permis accesul la înregistrările video disponibile prin intermediul sistemului de securitate implementat în cadrul iSense).

Vă asigurăm de faptul că toate organizațiile care ne sunt parteneri, colaboratori sau furnizori de servicii au obligații stricte în ceea ce privește măsurile de securitate pe care le iau în vederea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal și ne oferă garanții adecvate în ceea ce privește derularea oper- ațiunilor de prelucrare a DCP pe care i le încredințăm.

Lista de mai jos cuprinde categoriile din care fac respectivii furnizori, acestea fiind implicate doar în cadrul proceselor care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal adecvate îndeplinirii scopului și în formă limitat (cu rol de exemplu: societatea furnizoare care furnizează servicii de contabilitate prelucrează doar o mică parte din datele personale privind identificarea și datele per- sonala privind plata, aceasta neavând acces la informații precum număr telefon, înregistrarea audio- video):

servicii de infrastructură web (de exemplu, dar a nu se limita la găzduire web, găzduire e-mail); servicii de marketing/comunicare,
servicii de analiză a datelor,
servicii de securitate informatică,

servicii de mentenanță IT&C,
servicii gestiune relații parteneri/colaboratori,
servicii de asigurare a conformității cu reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter per- sonal;
servicii privind studiile și/sau cercetările de piață și/sau satisfacția a partenerilor,
servicii de auditare;

În cadrul colaborării pe care o avem cu oricare organizație externă iSense, putem să punem la dispoz- iția reprezentanților acestora date cu caracter personal care vă aparțin după ce ne asigurăm că și aceș- tia implementează un set minim de măsuri de securitate în așa fel încât datele dumneavoastră cu carac- ter personal sunt protejate în permanență și, de exemplu, dar a nu se limita la cazul unei fuziuni sau reorganizare, putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu notificarea dum- neavoastră într-un termen rezonabil.

În cazul în care suntem obligați să permitem accesul sau să transferăm datele dumneavoastră cu carac- ter personal autorităților publice sau guvernamentale, locale, naționale sau europene, cât și din motive de securitate națională sau de conformare cu legislația în vigoare sau din motive de importanță publi- că, vom lua măsurile de a vă notifica în prealabil de fiecare dată când este necesar și când ne permite legea.

Dacă, cu bună-credință, considerăm că dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru protecția drepturilor noastre, pentru soluționarea conflictelor juridice, pentru a investiga o fraudă, pentru a ne proteja utilizatorii, clienții sau angajații sau pentru a ne respecta ter- menii și condițiile, o vom face și vom face tot posibilul pentru a vă notifica întrun termen rezonabil, dar nu mai mare de 30 zile.

În situația în care considerăm că este necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului economic european (denumit în continuare SEE), iSense cât și furnizorii sau partenerii contractați, vor acorda o atenție deosebită modalităților prin care aceste date sunt procesate, iar re- spectivul transfer al DCP va fi efectuat doar către destinații (țări) și către companii care dispun de mă- suri suplimentare de securitate și care prezintă un set suficient de garanții care să permită derularea întregului proces de prelucrare a DCP în condiții de siguranță adecvate.

 1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de către echipa iSense;
 2. Dreptul de acces – dreptul de a obţine de la iSense, în calitate de operator de date (sau prin intermediul nostru, din partea organizațiilor contractate sau persoanelor angajate) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către noi sau împuternic- iții noștri. Prin exercitarea acestui drept, vi se va comunica, la cerere, dacă datele dumneavoas- tră cu caracter personal sunt prelucrate şi, în cazul unui răspuns afirmativ, aveţi dreptul de a solicita accesarea acestora: informaţiile la care se face referire includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau sunt în curs de a fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor cu caracter personal prelu- crate, iar pentru copii suplimentare, vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine rectificarea, corectarea datelor inexacte sau in- corecte, precum şi completarea datelor incomplete. Prin exercitarea acestui drept, puteţi ob- tine din partea noastra modificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care figurează a fi incorecte sau completarea acestora cu alte informații pe care doriți să ni le puneți la dispoz- iție. În functie de scopurile prelucrarii, aveţi dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaraţii suplimentare.
 4. Dreptul la ștergere (cunoscut şi „DREPTUL DE A FI UITAT”) – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, ştergerea datelor cu caracter personal.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita proce- sarea ulterioară a acestora. Prin exercitarea acestui drept, puteţi solicita limitarea, restric- ționarea prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în acest caz, datele respec- tive vor fi marcate şi pot fi prelucrate de noi sau de împuterniciții noștri doar în anumite scopuri clar specificate.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit (de exemplu, dar a nu se limita la fișier PDF sau foaie de calcul tabelar) şi întrun format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alte entiăţi (de exemplu, un alt operator de date), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, fără obiecţii din partea noastră.
 7. Dreptul la opoziţie (cunoscut şi sub denumirea de „drept de a obiecta”) – dreptul de a vă op- une în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt în- deplinite condiţiile legale. Prin exercitarea acestui drept, puteţi obiecta, pe motive legate de situaţia dumneavoastră, în orice moment, faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu carac- ter personal de către noi şi ni se poate solicita să nu vă mai prelucram datele cu caracter per- sonal. Dacă aveţi dreptul la obiecţie şi vi-l exercitaţi, noi sau subcontractaţii / împuterniciţii noştri NU vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost, dar trebuie să ştiţi faptul că acest drept poate fi invalidat, în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesara pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui con- tract deja încheiat sau se află în termeni contradictorii cu o prevedere legislativă.
 1. Dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale realizată prin mijloace automate – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate ex- clusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care pro- duce efecte juridice sau afectează în mod similar, întro măsură semnificativă, persoanele vizate.
 2. Dreptul de a vă adresa Justiţiei sau autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a vă adresa cu plângere Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ale cărei date de contact sunt disponi- bile pe pagina

  acestora de Internet, www.DataProtection.ro sau mai jos B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România, având adresa de email anspdcp@dataprotection.ro și număr de telefon +40.318.059.211), respectiv de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protec- ţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Drepturile mentionate mai sus se pot exercita prin formularea unei cereri transmise prin e-mail, la adresa de e-mail dpo@iSenseSolutions.ro sau în formă letrică (tipărită), datată şi semnată, în cadrul căreia să dispuneți și de informații privind contactul electronic (adresă email și/sau număr de telefon) înaintată către responsabilul cu protecția datelor la adresa poştală aferentă punctului de lucru: Sector 1, str. Buzesti nr. 75-77, et. 11, București.

Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute, existând excepții, dar promitem faptul că odată cu fiecare cerere primită o vom analiza astfel încât să putem lua hotărârea privind temeiul acesteia. În cazul în care cererea dumneavoastră este întemeiată, vom veni în întâmpinarea dumneavoastră în ceea ce privește exercitatea drepturilor, dar în cazul în care aceasta NU este înte- meiată, ne rezervăm dreptul de a o respinge, însă ne vom asigura că vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa Justiției.

IMPORTANT DE REȚINUT: în cazul în care, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să ducem la îndeplinire pro- cedura de identificare corectă, ne rezervăm dreptul de a da curs respectivei cereri.

Termenul de răspuns în cazul fiecărei cereri primite din partea dumneavoastră este de 30 zile, însă dorim să vă informăm de faptul că acest termen poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.