Informare Carrefour

Informare privind prelucrarea de date cu caracter personal în scopul efectuării unei cercetări calitative

1.  Cine suntem

Suntem Carrefour România S.A. („Carrefour România”), o societate română, cu sediul în str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court, Clădirea B, etaj 7, 020334, sector 2, București, România, denumită în continuare “Operator” si/sau “Societatea”) iar în acest sens menţionăm că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează in conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), dar şi în conformitate cu legislaţia natională aplicabilă în domeniul protecţiei datelor (Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679).

Aceasta Nota de informare are ca si scop informarea persoanelor vizate (clienti, vizitatori, angajati, colaboratori) cu privire la prelucrările de date pe care le realizăm în scopul realizării de studii calitative.

Existenta persoanelor ce efectueaza monitorizarea tehnica este marcată anterior accesului în magazin, prin montarea unor panouri de informare sau pictograme informative amplasate în zone vizibile. In acest sens, am avut in vedere doua metode de realizare a obligatiei legale de informare:

 

 • informare primara efectuata in mod clar si usor de identificat, prin intermediul unui semn adecvat (o pictograma) cu vizibilitate suficienta, localizata in zona supravegheata, cu rol in semnalarea existentei camerelor de supraveghere, dar si pentru a comunica informatiile esentiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal dar si

 

 • informare detaliata efectuata prin intermediul prezentei Note de informare.

De asemenea, va rugăm sa aveti în vedere ca în calitatea sa de Operator, Societatea este responsabila pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal şi prin acest demers dorim să vă informăm cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le utilizam, scopul avut în vedere, categoriile de destinatari către care transmitem aceste date, durata stocării şi cum vă puteţi exercita drepturile conferite de lege în legatură cu prelucrarea acestei categorii de date personale.

Amplasamentul în cadrul căruia se va desfăşura cercetarea: Carrefour Mega Mall, Adresa. Bd-ul Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti.

Date de contact ale Responsabilului cu protectia datelor

Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor utilizand referinta „În atenţia Responsabilului cu protecţia datelor” la următoarea adresa de e-mail: dpo_romania@carrefour.com.

2.  Date personale pe care le prelucrăm

În cadrul locaţiilor menţionate anterior se efectuează un studiu calitativ în vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre. Astfel, vă rugăm să aveţi în vedere ca pot fi prelucrate/colectate capturi de imagine (foto, video dar si audio) cu dumneavoastră în cadrul magazinului. Imaginile, captura video şi audio sunt colectate prin intermediul unui echipament tehnic dedicat, mobil, respectiv prin intermediul unor ochelari purtați de catre persoane desemnate de Operator, în calitatea de persoane ce participă la studiu.

3.  De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dvs personale in vederea realizarii interesul nostru legitim, de a derula un studiu prin care să înțelegem modul în care clienții noștri ne  vizitează magazinul și zonele din magazin ce reprezinta un interes crescut pentru aceştia.

Vom stoca datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de maximum 60 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (de ex. producerea unui incident în incinta Operatorului, exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate, intentarea unei acțiuni în justiție împotriva Operatorului). Ulterior expirării termenelor de stocare, datele dumneavoastră vor fi șterse/distruse.

4.  Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul filmărilor sunt prelucrate în România. Prelucrarea datelordumneavoastră are loc la sediul persoanei împuternicite ISENSE SOLUTIONS SRL pe sisteme de stocare ce pot fi accesate cu cont și parolă doar de către persoanele responsabile cu studiul.

Aceste persoane au fost instruite privind responsabilitățile lor și prelucreaza datele doar conform unei

proceduri aprobată intern.

Înregistrările nu utilizează tehnologii de recunoaștere facială.

5.  Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de maximum 60 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (de ex. producerea unui incident în incinta Operatorului, exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate, intentarea unei acțiuni în justiție împotriva Operatorului). Ulterior expirării termenelor de stocare, datele dumneavoastră vor fi șterse/distruse.

6.  Cine va avea acces la datele dumneavoastră personale

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate, datele colectate vor fi transmise ISENSE SOLUTIONS S.R.L., partener contractual, împuternicit cu efectuarea studiului și dacă va fi cazul, Poliției Române sau altor autorități publice. De asemenea, precizăm ca datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.

Nu in ultimul rand, precizam ca datele dvs cu caracter personal pot fi transferate atat in Spatiul Economic European (SEE), cat si in state terte cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. Daca vom transfera datele cu caracter personal care va privesc in afara Uniunii Europene si / sau a Spatiului Economic European, o vom face numai cu respectarea prevederilor aplicabile in vigoare, prin aplicarea de masuri de securitate adecvate si notificandu-va cand si daca este cazul.

7.  Care sunt drepturile dvs? 

Oricărei persoane vizate îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, respectiv:

 • Dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la Carrefour confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
 • Dreptul la rectificarea datelor, respectiv dreptul de a obţine rectificarea/actualizarea de către Carrefour a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu si care sunt in posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.
 • Dreptul la stergerea datelor, persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Carrefour nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

Cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesara:

 • în vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerintele legale de pastrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.
 • Dreptul de restrictionare a prelucrarilor: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă:
 • contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BT ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosita în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Carrefour către alt operator de date, în măsura în care sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • Dreptul de a face opozitie – persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Carrefour, din motive care țin de situația lor specifică;
 • Dreptul de a se opune la profilării respectiv dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro .

Totodata, va precizam ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale nu va implica existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteţi contacta Operatorul printr-o solicitare scrisă, datata si semnata – în atenţia Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal – pe care il puteţi contacta în legatură cu orice întrebări sau preocupări, precum şi pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră legate de prelucrarea Datelor personale de către Operator, la următoarea adresă de e-mail: dpo_romania@carrefour.com

Îţi vom răspunde în termen de 30 de zile calendaristice, sau, în cazul în care solicitarea necesita o analiză mai complexă, acest termen poate fi prelungit cu înca 60 de zile calendaristice, caz în care te vom informa în mod corespunzator, inclusiv cu privire la motivele prelungirii.

Informatiile prezentate în cadrul aceastei Note de informare pot face obiectul unui proces de revizuire periodica pentru a reflecta orice schimbare cu privire la activitatile de prelucrare curente. Cu toate acestea, in cazul in care intentionam sa modificam semnificativ modul în care utilizam datele dumneavoastra personale, va vom notifica in prealabil.