GDPR

NEWSLETTERUL ISENSE SOLUTIONS ȘI PROTECȚIA DATELOR

Prelucrarea datelor

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata legală.

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale.

Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.

Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicită să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care:

  • persoană contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul în care noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
  • contact@isensesolutions.ro